Executive Body


2017-18

President


Aashray Agarwal
agarwal.aashray96@yahoo.in
8294263760


Vice President


Prasun Goyal
prasun.goyal92@gmail.com
8252210305


Director


Rushikesh Badsiwal
rushikeshbadsiwal.rb@gmail.com
8108337586


Financial Supervisor


Aman Deep
amandeep727720@gmail.com
9199502942


Event Manager


Reshab Gupta
coolreshab@gmail.com
7292887843


Web Master


Paritosh Sharma
paritosh0807@gmail.com
7292887882


Technical Coordinator


Aditya Ghosh
adityaghosh96@gmail.com
9939289575


Technical Coordinator


Shreya Siddharth
shreyasiddharth97@gmail.com
7258010108


Technical Coordinator


Sushant Kumar Gupta
sushantgupta4@yahoo.com
8603204482


Technical Coordinator


Ashish Kumar Jha
ashishkumarjha001@gmail.com
7631158717


General Secretary


Abhishek Singh Saini
abhi.taker20@gmail.com
7006903810


Joint Secretary


Sumit Jain
sumitjain.1397@gmail.com
9709026600


Treasurer


Surbhi Priya
surbhip1217@gmail.com
9661287011